Tvarumas

Tvarumas

Tvarumas kasdien tampa vis svarbesnis mums bei mūsų klientams. Siekiame būti statybų sektoriaus lyderiais atrasdami ir įgyvendindami aplinką tausojančius sprendimus drauge su klientais. Sau užduotais tikslais siekiame mažinti klimato kaitą ir veiklą vykdyti atsakingai. Palaikome mokslu grįstų tikslų iniciatyvą (SBTi), kurios tikslas - riboti visuotinį atšilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus (pagal Paryžiaus klimato kaitos susitarimą).

Tvarumas – YIT strategijos dalis

Naujoji įmonės strategija 2022-2025 metams yra vykdoma pagal tris strategines sritis: Focus (dėmesį), Productivity (produktyvumą) ir ESG strategiją (angl. environmental, social, governance; liet. aplinkos apsaugą, socialinę atsakomybę ir valdyseną). 

Atnaujinta ESG strategija apibrėžia naujus standartus verslui. YIT, vadovaudamasi mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva (SBTi), pirmoji iš suomiško kapitalo statybos bendrovių, įsipareigojo mažinti tiek savo veiklos, tiek tiekimo grandinės išmetamų teršalų kiekį.

  • Atsižvelgdami į aplinkosaugos (angl. environmental) kriterijus, palaikome mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvą (SBTi), kurios tikslas - riboti visuotinį atšilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus (pagal Paryžiaus klimato kaitos susitarimą).
  • Remdamiesi socialiniais (angl. social) kriterijais, toliau kuriame  geresnę gyvenamąją aplinką visuomenei bei, rūpindamiesi darbuotojų sauga ir sveikata darbe, diegiame aktyvias saugos darbe priemones, taip didindami prevenciją ir mažindami nelaimingų atsitikimų skaičių. 
  • Kreipdami dėmesį į valdysenos (angl. governance) kriterijus, netoleruojame šešėlinės ekonomikos, korupcijos, išnaudojimo darbe ir diskriminacijos. 

 

YIT sukūrė ir Žaliąją finansų sistemą (angl. Green Finance Framework), kuria remiamos investicijos, skatinančios perėjimą į  mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią žiedinę ekonomiką. Ši sistema suteikia galimybę YIT išleisti žaliąsias obligacijas ir kitas finansines priemones, skirtas remti aplinkai naudingus projektus.

Darnaus vystymosi tikslai

Bendrovė įsipareigojusi remti JT darnaus vystymosi tikslus. Svarbiausi su įmonės veikla susiję darnaus vystymosi tikslai:

Prisidedame prie tvaresnės ir lygiavertės ateities kūrimo.

Tikslas Nr. 5. Lyčių lygybė

Užtikrinti lyčių lygybę YIT veikloje, garantuoti lygias galimybes priimant sprendimus, planuojant karjerą ir atlygį.

Kuriame darbo vietas lyčių lygybės pagrindu, į veiklas statybos aikštelėse ir biuruose įtraukiame visus, nediskriminuodami pagal lytį, amžių, kt. Siekiame didinti darbuotojų moterų dalį statybų sektoriuje – nuo praktikančių iki vadovių pareigybių. Pastebėjus bet kokios formos diskriminaciją, reaguojame ir nedelsdami nagrinėjame atvejį.

Tikslai:

 5.1 Netoleruoti visų formų moterų ir mergaičių diskriminacijos

 5.2 Užtikrinti moterų dalyvavimą ir lygias lyderystės galimybes visuose politiniuose, ekonominiuose ir visuomeniniuose gyvenimo sprendimuose.

Tikslas Nr. 6. Švarus vanduo ir higiena

Apsaugoti vandens ekosistemas tiek statybos metu, tiek baigtuose projektuose ir efektyviai naudoti vandenį.

Siekiame statyti gyvenamąsias ir komercines patalpas, kurios suteiktų galimybę gyventojams bei patalpų nuomininkams vandenį vartoti atsakingai. Teikiame pirmenybę vandenį taupantiems įrenginiams. Statybų metu saugome vandens ekosistemas  atsižvelgdami į saugomų rūšių poreikius. Požeminio vandens apsauga yra neatsiejama statybos projektų dalis.

Tikslai:

6.1 Pradėti pilotinį statybos projektą be mišrių atliekų (išrūšiuojant ne mažiau nei 90 % statybinių atliekų).

6.2 Visuose naujuose savo vystomuose projektuose naudoti ESG kortelę (vertinami vandens apsaugos aspektai)

Tikslas Nr. 7. Prieinama ir švari energija

Naudoti žaliąją energiją ir skatinti savo klientus bei partnerius

Nuo 2019 metų perkame ir savo veikloje naudojame tik sertifikuotą žaliąją energiją. Ant savo vystomų projektų pastatų montuojame saulės kolektorius.

Svarstome galimybes įkurti saulės kolektorių parkus ant įmonei priklausančių pastatų ar žemės sklypų.

Tikslai:

 7.1 Visuose savo vystomuose projektuose montuoti saulės kolektorius bendrojo naudojimo patalpų energijos poreikiui užtikrinti.

Tikslas Nr. 8. Deramas darbas ir ekonominis augimas

Skatiname tvarų ekonomikos augimą ir produktyvų darbą palankiomis sąlygomis.

Pagrindinis mūsų strategijos tikslas – didinti pelningumą ir išlaikyti finansinį stabilumą. Reaguojame į investuotojų lūkesčius, esame vieni didžiausių mokesčių mokėtojų šalyje ir lyderiai statybos sektoriuje.

Sauga ir sveikata darbe yra neatsiejama mūsų įmonės atsakomybės dalis. Statybvietėse dirba daug savų ir subrangovų darbuotojų, o jų saugumas yra mūsų veiklos pagrindas. Reikalaujame, kad mūsų veikloje ir  tiekimo grandinėse būtų dirbama saugiai ir gerbiamos žmogaus teisės.

Tikslai:

8.1 Užtikrinti saugos darbe lygį: DSL > 96%, apsauga nuo kritimo iš aukščio - 100%, asmeninių apsaugos priemonių naudojimas - 100%.

8.2 Paruošti „Žaliąjį“ planą tiekimo grandinėms.

Tikslas Nr. 11. Darnūs miestai ir bendruomenės

Kuriame saugius, tvarius ir patogius miestus.

Tvarių miestų kūrimas – mūsų strategijos pagrindas. Įmonė savo vystomiems būsto projektams taiko 15 minučių miesto koncepciją. Tai yra toks miestas, kuriame per 15 min. galima pasiekti visas reikiamas paslaugas, pramogas ir erdves poilsiui. Kitaip tariant, tai miestas, kuriame ribos tarp darbo, pramogų ir gyvenamųjų zonų išnyksta, o visos šios funkcijos persipina. Tokiame mieste gerai išvystyta paslaugų ir mobilumo infrastruktūra, aukštos kokybės būsto projektai bei puoselėjamos viešosios erdvės sudaro sąlygas patogesniam, įdomesniam ir sveikesniam gyvenimui. Tuo pačiu tai didina miesto tvarumą ir skatina jame aktyvesnius socialinius, ekonominius bei kultūrinius procesus.

Ši koncepcija taip pat apima sritis, sukurtas pagal mišraus naudojimo  (mixed-use) principą, kuris apjungia butus, komercines bei biuro patalpas, patogų transportą (pvz. Piliamiestis, Naujasis Skansenas, Šilo namai, Matau Kauną).

Tikslai:

11.1 Pasiekti klientų patirties rodiklį (NPS) būsto versle > 45,0%.

11.2 2023 m. pradėti statyti bent du namus, naudojant surenkamą konstruktyvą arba san. patalpų modulius.

11.3 Pradėti pilotinį projektą, įgyvendinamą vadovaujantis ES taksonomijos reikalavimais.

Tikslas Nr. 12. Atsakingas vartojimas ir gamyba

Užtikrinti atsakingo vartojimo ir gamybos modelius.

Skatiname atsakingą vartojimą tiek savo, tiek klientų veikloje. Teikiame įvairias gyvenimo ir nekilnojamojo turto gyvavimo ciklo paslaugas, kurių tikslas – sumažinti pastatų suvartojamos energijos kiekį bei anglies pėdsaką. Projektavimo ir statybos metu numatomi energiją bei išteklius taupantys sprendimai.

Siekiame didinti savo veiklos tvarumą skirtingose srityse: statybų procese, atliekų perdirbime ir rūšiavime, aplinkosaugoje, tiekimo grandinėse. Pasitelkiame  žiedinės ekonomikos sprendimus, komunikuojame apie tai savo darbuotojams.

Tikslai

12.1 Pradėti pilotinį projektą, įgyvendinamą vadovaujantis ES taksonomijos reikalavimais.

12.2 Paruošti „Žaliąjį“ planą tiekimo grandinėms.

Tikslas Nr. 13. Sušvelninti klimato kaitos poveikį

Imtis veiksmų kovoje su klimato kaita ir jos poveikiu.

Statybų metu išmetamas anglies dvideginio kiekis daro didelę įtaką ir žalą aplinkai. Nustatėme ilgalaikį CO2 mažinimo tikslą iki 2030 m. –  30% sumažinti  CO2 emisiją tiekimo grandinėje.  Taip pat, siekiame, kad mūsų veikla būtų neutrali klimatui.

Tikslai

13.1 Skaičiuoti visų savo vystomų projektų CO2 emisiją ir numatyti priemones jos mažinimui.

13.2 Sertifikuoti visus savo vystomus projektus pasaulyje pripažintomis tvarumo vertinimo sistemomis (pvz.: BREEAM, LEED).

Tikslas Nr. 15. Gyvybė žemėje

Siekiame apsaugoti biologinę įvairovę.

Biologinės įvairovės išsaugojimas yra viena pagrindinių mūsų tvarumo temų 2022–2025 m. strategijoje. Nagrinėjame,  kaip įmonė gali apsaugoti biologinę įvairovę, neskaitant priemonių, kurias jau taikome savo vystomuose projektuose.

Kiekviena statybų aikštelė ir ją supanti aplinka  yra unikali. Želdynų išsaugojimas ir atkūrimas, paukščių lizdų išsaugojimas – tai statybų metu įgyvendintinų biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių pavyzdžiai.

Tikslai:

15.1 Visuose naujuose savo vystomuose projektuose naudoti ESG kortelę (pildant kortelę įvertinami aplinkosauginiai aspektai, susiję su pradedamu vystyti projektu. Vertinami sklypo lokacijos ir tipo, vandens apsaugos, biologinės įvairovės ir atsparumo aspektai).

Tikslas Nr. 16. Taika ir teisingumas. Stiprios institucijos

Visa mūsų veikla ir veikimo būdai pagrįsti YIT vertybėmis bei lyderystės principais. Jie užtikrina tvirtą pamatą, suteikiantį galimybę kurti nuoseklią bendrovės kultūrą ir taikyti vienodus darbo metodus.

YIT elgesio kodeksas nustato mūsų veiklos gaires, susijusias su klientais, darbuotojais, akcininkais, partneriais, konkurentais, visuomene ir aplinka. Reikalaujame, kad mūsų partneriai visose savo veiklose laikytųsi YIT Tiekėjų elgesio kodekso, kuris grindžiamas YIT vertybėmis ir YIT elgesio kodeksu.

Siekiame taikyti gerą verslo praktiką visose savo tiekimo grandinėse ir skatiname vis atsakingesnę bei labiau etišką visos statybų pramonės plėtrą. Bendraudami su tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais vadovaujamės etikos kodekse numatytais principais.

Tikslai:

 16.1 Dalyvaujant asociacijose teikti pasiūlymus dėl veiklos skaidrinimo ir korupcijos mažinimo. Skatinti partnerius laikytis tų pačių principų.

YIT tvarumo politika

Aplinkosauga ir tvarumas yra neatsiejami nuo YIT Lietuva veiklos. Kiekviename žingsnyje siekiame užtikrinti kuo mažesnę įtaką aplinkai ir vadovautis tvarumo principais. Mes nustatome savo veiklos ir produktų tvarumą pasirinkdami medžiagas ir didindami operacijų efektyvumą. To siekiame efektyviai naudodami energiją bei ribodami emisijas iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, atsakingai rinkdamiesi statybos sprendimus bei statybines medžiagas, atsakingai naudodami chemines medžiagas, rūšiuodami susidarančias atliekas ir užkirsdami dirvožemio taršą.

Kuriame naują verslą ir paslaugas, laikydamiesi darnaus vystymosi principų per visą gyvenimo ciklą.