Socialinė atsakomybė

Mes, viena didžiausių statybos paslaugų ir nekilnojamojo turto plėtros įmonių Lietuvoje UAB „YIT Lietuva“ savo veiklą vykdome remdamiesi socialiai atsakingo verslo principais. Tai atsispinti mūsų kasdieninėje veikloje, mūsų vertybėse ir atnaujintoje įmonės strategijoje. Esame atviri, mūsų vykdoma veikla yra skaidri, o darbus atliekame atsakingai.

Socialinė atsakomybė – tai mūsų pareiga užtikrinti darbų ir paslaugų kokybę, saugoti mus supančią aplinką, saugiai dirbti, remti silpnesnius bei kurti geresnę gyvenamąją aplinką mums visiems. Mes skatiname tvarią miestų urbanistinę plėtrą, ilgalaikius sprendimus, atvirumą naujovėms ir išmanius darbo metodus, kad mūsų darbais didžiuotųsi ateities kartos. 

Kokybė ir vadybos sistemos

„YIT Lietuva“ įmonių grupės darbuotojai yra įsipareigoję griežtai vertinti savo atliekamo darbo kokybę, saugoti mus supančią aplinką, dirbti saugiai ir tausoti sveikatą.

Kad laikomės minėtų principų, garantuoja bendrovėje įdiegta Integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/ LST EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018/ LTS ISO 45001:2018 standartus.

Esame atviri ir viešai deklaruojame savo nuostatas kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos srityse.

YIT tvarumo politika

Aplinkosauga ir tvarumas yra neatsiejami nuo YIT Lietuva veiklos. Kiekviename žingsnyje siekiame užtikrinti kuo mažesnę įtaką aplinkai ir vadovautis tvarumo principais. Mes nustatome savo veiklos ir produktų tvarumą pasirinkdami medžiagas ir didindami operacijų efektyvumą. To siekiame efektyviai naudodami energiją bei ribodami emisijas iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, atsakingai rinkdamiesi statybos sprendimus bei statybines medžiagas, atsakingai naudodami chemines medžiagas, rūšiuodami susidarančias atliekas ir užkirsdami dirvožemio taršą.

Kuriame naują verslą ir paslaugas, laikydamiesi darnaus vystymosi principų per visą gyvenimo ciklą.

„YIT Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

UAB „YIT Lietuva“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „YIT Lietuva“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „YIT Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0092 (toliau – projektas). Kompanija priklauso Suomijos įmonių grupei. Grupės veikla vykdoma 11 šalių – Suomijoje, Rusijoje, Skandinavijos šalyse, Baltijos šalyse, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Lenkijoje. Pagrindinė kompanijos veikla – butų, verslo patalpų ir aplinkos plėtra ir statyba, taip pat infrastruktūros statybos ir asfaltavimo darbai. Norėdama užtikrinti aukštą paslaugų kokybę bei kokybišką darbuotojų darbą, UAB „YIT Lietuva“ investuoja į žmogiškųjų išteklių tobulinimą, darbuotojų mokymus, padėsiančius jiems tobulėti ir įgyti reikiamų žinių, siekiant įgyvendinti jiems pavestas užduotis. Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti dabartinius ir būsimus UAB „YIT Lietuva“ darbuotojus, didinant ir suteikiant specifines kompetencijas, būtinas kasdieniniame darbe atliekant tiesiogines darbo funkcijas. Pareiškėjas, planuodamas mokymus, siekia suteikti savo darbuotojams statybų, užsienio kalbos, rinkodaros, pardavimų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kt. sričių žinias bei įgūdžius. Numatoma, jog teigiami pokyčiai pareiškėjo vykdomoje veikloje pasireikš tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek ir pasibaigus projektui. Projekto įgyvendinimo metu bus pasiekti tiek kiekybiniai (apmokytas darbuotojų skaičius), tiek ir kokybiniai (padidinta darbuotojų kvalifikacija ir žinios) rezultatai. Projektas sukurs pridėtinę vertę: didins kompetentingų darbuotojų skaičių, padidins įmonės konkurencingumą ir prisitaikymą prie rinkos poreikių.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Bendra projekto vertė siekia 781.602,02 eurų, iš kurių 390.801,01 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 390.801,01 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2018 m. rugsėjo mėn. 17 d. ir buvo užbaigtos 2021 m. rugsėjo mėn. 17 d.