UAB „YIT Lietuva“ vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir sudaryti sąlygas pranešti apie pažeidimus UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Bendrovė) bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimus, įdiegtas Bendrovės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Šis kanalas skirtas informaciją apie pažeidimus Bendrovėje teikiantiems asmenims, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (praktikos, savanorystės ir pan.) ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Vidiniu kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus, nustatytus Bendrovėje dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Pažeidimu yra laikoma Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su šia Bendrove.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Bendrovės pranešimų apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše.

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųsti šią formą el. paštu info@yit.lt .

Be aukščiau nurodyto būdo pateikti informaciją Bendrovėje pe vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, informaciją apie pažeidimą taip galima pateikti kitais Įstatyme nustatytais būdais:

  1. asmuo pranešimą apie pažeidimą Bendrovėje taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba;
  2. pateikti pranešimą viešai.

Asmeniui, pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to, ar asmuo bus pripažintas pranešėju. Taip pat, asmenims, pripažintiems pranešėjais Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Informuojame, kad asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusi dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus. Pažymime, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.