Privatumo politika personalo atrankos procese

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ PERSONALO ATRANKOS PROCESE

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

„YIT Oyj“

Panuntie 11

00620 Helsinkis

Tel. +350 20 433 111

Ši privatumo politika aprašo, kaip „YIT“ tvarko kandidatų asmens duomenis, siekdama įgyvendinti personalo atrankos procesus. Asmens duomenys tvarkomi pagal šią privatumo politiką, įstatymus ir Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). 

2. KONTAKTAI

Asmuo, atsakingas už klausimus, susijusius su duomenų apsauga:

Visi pranešimai gali būti siunčiami el. pašto adresu info@yit.lt arba teikiami užpildant šią formą.

Tarmo Nikkilä

tarmo.nikkila@yit.fi

+358 40 821 1214

Asmuo, atsakingas už klausimus, susijusius su registru:

Nerilė Naprienė

nerile.napriene@yit.lt

+37061232709

3. TVARKYTOJAI IR GAVĖJAI

Asmens duomenis tvarko atrankos procese dalyvaujantys personalo skyriaus darbuotojai. Kai kuriais atvejais pretendento asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, pvz., konsultantams personalo atrankos klausimais arba personalo atrankos bendrovėms, kurių paslaugomis naudojamasi personalo atrankos tikslais. Šiose situacijose „YIT“ pasirašo sutartis, siekdama užtikrinti, kad pretendentų asmens duomenys būtų naudojami tik su šia privatumo politika, įstatymais ir BDAR suderinamais tikslais.

Registro techninės platformos pavadinimas – „SmartRecruiters“. Paslaugos teikėjas yra „SmartRecruiters“, kurio buveinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. „SmartRecruiters“ duomenų centrai, kuriuose tvarkomi „YIT“ duomenys, yra ES ir JAV. Paslaugos teikėjas veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAI

Asmens duomenys tvarkomi kandidato (duomenų subjekto) sutikimo pagrindu. Kai kuriais atvejais tvarkymas taip pat gali būti reikalingas siekiant įgyvendinti darbo sutartį tarp „YIT“ ir pretendento arba siekiant įgyvendinti priemones prieš sudarant darbo sutartį tarp „YIT“ ir kandidato.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti „YIT“ personalo atrankos procesus ir išsaugoti potencialių kandidatų duomenis vėlesnės personalo atrankos tikslu, jeigu ateityje atsiras tinkamų laisvų darbo vietų. Pirmiau paminėtas tikslas apima bendravimą su pretendentais, pvz., pranešimų apie personalo atranką siuntimą ir kitas su personalo atrankos procesu susijusias priemones.

Surinkti asmens duomenys naudojami tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Ne visada įmanoma įvertinti kandidatą personalo atrankos procese, jeigu kandidatas nepageidauja atskleisti savo asmens duomenų, reikalingų „YIT“ personalo atrankos procese.

5. REGISTRO DUOMENŲ TURINYS

„YIT“ tvarko šiuos kandidatų asmens ir kontaktinius duomenis bei kitus duomenis, reikalingus personalo atrankos procesui vykdyti:

 • vardą ir pavardę,
 • gimimo datą,
 • kontaktinę informaciją (adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį),
 • informaciją apie darbo patirtį ir kitą patirtį,
 • informaciją apie išsilavinimą,
 • informaciją, kurią kandidatas teikia savo iniciatyva:
  • savo kompetencijų ir tinkamumo darbui aprašymą bei pageidavimus dėl darbo užmokesčio;
  • rekomendacijas arba rekomendacijas teikiančių asmenų vardus ir pavardes, pareigas ir kontaktinę informaciją;
  • kitą laisvos formos informaciją,
 • personalo atrankos procese dalyvaujančių asmenų parengtas santraukas apie kandidatą bei rekomendacijas pateikusių asmenų pateiktos informacijos santraukas.

 

6. ĮPRASTINIAI DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys visų pirma renkami iš pačių duomenų subjektų personalo atrankos proceso metu. Gavus duomenų subjekto sutikimą, asmens duomenys taip pat gali būti renkami iš kitų šaltinių, pvz., personalo atrankos procese dalyvaujančių konsultantų ir personalo atrankos bendrovių.

Gavus duomenų subjekto sutikimą, asmens duomenys taip pat gali būti renkami iš rekomendacijas pateikusių asmenų, kurių kontaktinę informaciją kandidatas pateikė savo iniciatyva.

7. REGISTRO SAUGUMO PRINCIPAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

„YIT“ tvarko kandidato asmens duomenis personalo atrankos proceso metu. Užbaigus personalo atrankos procesą, asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia „YIT“ teisėms ir įsipareigojimams įgyvendinti bei  atsakyti į galimas pretenzijas, tačiau ne ilgiau kaip dvejus metus.

Jeigu kandidatas atrinktas pareigoms eiti, „YIT“ gali perduoti personalo atrankos proceso metu surinktus asmens duomenis „YIT“ personalo registrui.

Asmens duomenys taip pat gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį, jeigu tai būtina „YIT“ įsipareigojimams pagal įstatymus, reglamentus ir kitus taikomus dokumentus įvykdyti.  

Paslaugos teikėjas („SmartRecruiters, Inc.“) užtikrina saugomų asmens duomenų techninę apsaugą. 

8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Teisė žinoti

Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą bei teisę susipažinti su juo susijusiais asmens duomenimis.

Kitos teisės

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu:

 • atšaukti duotą sutikimą;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • reikalauti perkelti asmens duomenis į kitą sistemą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kandidatui pateikus paraišką, sukuriama „SmartProfile“ paskyra (kandidatų portale). Vidinio kandidato („YIT“ darbuotojo) atveju, sukuriama vidinė kandidato paskyra, pateikus paraišką per darbuotojų portalą.

Duomenų subjektai gali įgyvendinti savo teises, prisijungę prie kandidatų portalo arba, vidinio kandidato atveju – per darbuotojų portalą. Kandidatų portale arba darbuotojų portale duomenų subjektai gali ištrinti arba papildyti savo netikslius arba neteisingus asmens duomenis.

Jeigu duomenų subjektai negali įgyvendinti savo teisių per kandidatų portalą arba darbuotojų portalą, jie gali pateikti prašymą antrame skirsnyje nustatyta tvarka.

9. DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS (ES) ARBA EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) RIBŲ

Mes pavedėme asmens duomenų tvarkymą kitiems subrangovams, ir kai kurie jų yra už ES arba EEE ribų, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie subrangovai tvarkys asmens duomenis valdytojo vardu bei privalo vykdyti valdytojo nurodymus ir laikytis šios privatumo politikos. Jeigu paslaugos teikiamos arba asmens duomenys kitais būdais tvarkomi už ES ar EEE ribų esančioje valstybėje, duomenų valdytojas sutartinėmis priemonėmis užtikrina, kad duomenys būti tvarkomi pagal duomenų apsaugos reglamentus.

Kai asmens duomenis reikia perduoti už ES arba EEE ribų, duomenų valdytojas įsitikina, kad Europos Komisija priėmė sprendimą dėl atitinkamos valstybės taikomų priemonių tinkamumo arba kad joje taikomos Komisijos patvirtintos standartinės sąlygos. 

10. AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui.