• LT Articles
  • 2023-07-25

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Plano pavadinimas: Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka planuojamai teritorijai adresu Antakalnio g. 42, Kaunas

Planavimo uždaviniai: Keisti žemės sklypo Antakalnio g. 42, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno m. sav. adm. direktoriaus 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A-1224 „Dėl žemės sklypo Antakalnio g. 42 detaliojo plano patvirtinimo“, ir žemės sklypo Antakalnio g. 57A, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno m. sav. adm. direktoriaus 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A-2575 „Dėl žemės sklypų Antakalnio g. 40 ir Antakalnio g. 57A detaliojo plano patvirtinimo“, su tikslu sujungti ir padalinti žemės sklypus, pakeisti ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis
Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniams, patvirtintiems Kauno m. sav. tarybos 2014 balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209, pakoreguotiems Kauno m. sav. tarybos 2019 gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196.

SPAV atrankos dokumentas parengtas vadovaujantis „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos ministro nutarimu 2004 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 967 ir pakeistu 2011 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 467 (nauja redakcija nuo 2014-12-31, nutarimas 2014-12-23 Nr. 1467).

Atrankos tikslai: nustatyti, ar rengiamo plano įgyvendinimas gali daryti reikšmingas neigiamas pasekmes aplinkai; nustatyti, ar strateginis pasekmių aplinkai vertinimas yra privalomas rengiamam planui; užtikrinti, kad aplinkos apsaugos klausimai būtų nagrinėjami ankstyviausiame planavimo etape
numatant neigiamų pasekmių prevencijos ir išvengimo priemones.

UAB „YIT namai“, įmonės kodas 132443396, kurios buveinė registruota Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Gyčio Jakučionio, priėmė tokį sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV):

Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir SPAV atrankos subjektų išvadas, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvados dėl „Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka planuojamai teritorijai adresu Antakalnio g. 42, Kaunas“ dokumento detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.